Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος σε Ρόλους

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας Β500C, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3.

Το προϊόν διατίθεται σε κοινούς ρόλους  με διαμέτρους από Φ8 έως Φ16mm και σε ρόλους  επανατύλιξης (spooledcoils) με διαμέτρους από Φ8 έως Φ12mm.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρότυπα /
Απαιτήσεις

Όριο  
Διαρροής Re(N/mm2)

Επιμήκυνση
%

Λόγος Ορίου Θραύσης/
Όριο Διαρροής
Rm/Re

Λόγος πραγμ./
ονομ. τάση διαρροής Re,act/Re,nom

Συνολική Επιμήκυνση στο μεγ. Φορτίο 
Agt (%)

ΕΛΟΤ 1421-3

B500C

≥500

 

≥1,15

≤1,35

≤1,25

≥7,5


ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική 
Ανάλυση
Wt % max

C 0,24

P 0,055

S 0,055

N 0,013

Ceq 0,52 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομ. 
Διάμετρος
  (mm)

Ονομ. Διατομή
  (mm2)

Ανοχές 
(%)

Ονομ. 
Βάρος 
(kg/m)

8

50,3

±6

0,395

10

78,5

±4,5

0,617

12

113,0

±4,5

0,888

14

154,0

±4,5

1,210

16

201,0

±4,5

1,580

Βάρος κοινού ρόλου: περίπου 1440κg
Βάρος ρόλου επανατύλιξης από 1100 - 1800 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΞΗΣ (SPOOLED COIL)