Συσκευασία

Η σωστή και άρτια συσκευασία όλων των παραγόμενων προϊόντων της Καμαρίδης Global Wire Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί βασικό κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας με κύριο γνώμονα την ασφάλεια και την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μέχρι την παράδοσή τους στον τελικό αποδέκτη.

Η συσκευασία των τελικών  προϊόντων πραγματοποιείται κάτω από τις πιο σύγχρονες και ασφαλείς  μεθόδους χρησιμοποιώντας  κάθετη και πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Η οριζόντια συσκευασία σε συνάρτηση με την τοποθέτηση προστατευτικών παρεμβυσμάτων καθώς και ειδικού αδιάβροχου φιλμ με προστασία από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των προϊόντων. Η τοποθέτηση τάκων πολυστερίνης στην βάση κάθε δέματος προϊόντων εξασφαλίζουν την αποφυγή χτυπημάτων και γρατσουνιών κατά την φορτοεκφόρτωση

Καθώς η βασική αρχή της Καμαρίδης GlobalWire Α.Β.Ε.Ε. είναι η ασφάλεια, ο αριθμός των προϊόντων που τοποθετούνται ανά παλέτα, το μήκος , καθώς και το ύψος της παλέτας, διαμορφώνονται με σκοπό την αποφυγή οποιοδήποτε πιθανού ατυχήματος  στο προϊόν αλλά και στον ανθρώπινο παράγοντα.